கொட்டி தீர்த்த மழையினால் கத்தார் நாட்டின் டோஹா நகரம் வெள்ளத்தில் மூழ்கியது

Exit mobile version